Säännöt

Etusivulle

              

VR ELÄKELÄISTEN LIITTO ry:n

SÄÄNNÖT

 

1 §

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on VR Eläkeläisten Liitto ry, josta käytetään epävirallista lyhennettä VREL. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Toimialueena on koko maa. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä Liitto. 

                     

2 §

Liiton tarkoitus ja toiminta

Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena järjestönä toimia edunvalvojana jäsentensä sosiaalisen yhdenmukaisuuden toteuttamiseksi, luoda edellytyksiä sosiaaliseen kanssakäymiseen, itsensä kehittämiseen ja monimuotoiseen kulttuuri- ja harrastustoimintaan, sekä mihinkään puolueisiin nojaamatta, edistää eläke- ja sosiaaliturvan kehittämistä oikeudenmukaisemmaksi sekä toimia eläkeläisten yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi.

 

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Liitto

– tekee esityksiä ja aloitteita, sekä antaa lausuntoja päätöksentekijöille eläkeläisiä koskevissa asioissa

– pitää yhteyttä päätöksentekijöihin sekä eri eläkeläisjärjestöihin, laitoksiin ja niitä edustaviin henkilöihin

– edistää VR- Yhtymä Oy:n ja sen tytäryhtiöiden eläkkeellä olevien järjestäytymistä liiton jäseneksi

– ylläpitää ja kehittää jäsenistön keskuudessa hyviä vanhoja ja uusia harrastuksia

– järjestää liittopäivät touko - kesäkuun aikana, järjestää keskustelutilaisuuksia ja juhlia

– harjoittaa tiedotustoimintaa

  

4 §

Omaisuus ja varainhankinta

Liitto voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä, harjoittaa ravitsemustoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa sekä harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä toimeenpanna arpajaisia ja varojen keräyksiä. Tarvittaessa osasto hankkii toiminnalleen tarvittavat luvat.

 

5 §

Jäsenet

Jäseneksi Liitto voi hyväksyä VR-Yhtymä Oy:n ja sen tytäryhtiöiden, sekä Ratahallintokeskuksen palveluksessa olleiden henkilöiden ja muiden osaston sääntöjen mukaan jäseniksi hyväksyttyjen henkilöiden muodostaman rekisteröidyn osaston. Anomus Liiton jäseneksi on tehtävä kirjallisena Liiton hallitukselle. Jäsenyys alkaa siitä päivästä alkaen, jolloin hallitus hyväksyy jäsenyyden. Liittokokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi Liiton tarkoitusperien edistämiseksi erityisen ansioituneita henkilöitä.

 

6 §

Liitosta eroaminen ja erottaminen

Jäsenosaston, joka haluaa erota Liitosta, on tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus Liiton hallitukselle, Liiton puheenjohtajalle, tai ilmoitettava erosta Liittokokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Liiton hallitus voi erottaa jäsenosaston, joka ei noudata yhdistyslain määräyksiä, Liiton sääntöjä tai toimii hyvien tapojen vastaisesti. Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenosastolle, tiedon saatuaan, varattava 30 päivää aikaa selvityksen antamiseen.

 

7 §

Jäsenmaksu

Jäsenosasto suorittaa jäsenmaksuna Liitolle summan, jonka varsinainen Liittokokous vuosittain määrää. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.                                         

 

8 §

Liiton päättävät elimet

Liiton päättävänä elimenä toimii Liittokokous.

 

9 §

Liittokokous

Varsinainen Liittokokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä Liiton hallituksen määräämässä paikassa. Ylimääräinen Liittokokous pidetään kun 1/3 Liiton jäsenosastoista sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii, tai kun  liiton hallitus niin päättää. Ylimääräinen Liittokokous kutsutaan koolle erityisesti määriteltävän asian johdosta. Liittokokouksen kutsuu koolle Liiton hallitus. Kutsu varsinaiseen liittokokoukseen tulee antaa jäsenosastoille sähköpostitse tai Liiton kotisivuilla tai kirjeitse 14 päivää ennen kokousta. Ja ylimääräiseen liittokokoukseen vähintään 7 päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen paikka, aika ja määriteltävä kokouksessa esillä olevat asiat. Muissa, kuin varsinaisessa Liittokokouksessa ja vastuuasioita käsittelevissä liittokokouksissa, puhetta johtaa Liiton puheenjohtaja ja sihteerinä toimii Liiton sihteeri.

 

10 §

Liittokokouksen osanottajat

Liittokokoukseen on jokainen jäsenosasto oikeutettu lähettämään yhden edustajan ensimmäiseltä alkavalta viideltäkymmeneltä (50) jäseneltä, ja sen jälkeen yhden edustajan alkavaa sataa (100) jäsentä kohden. Varajäseniä valitaan sama määrä kuin varsinaisiakin jäseniä. Liittokokouksessa jokaisella edustajalla on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Puhe- ja esitysoikeus on kokouksessa kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, Liiton hallituksen jäsenillä sekä Liiton toiminnantarkastajilla. Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin kokouksessa oleville henkilöille.   

                     

11 §

Liittokokouksen tehtävät. Varsinaisen liittokokouksen tehtävänä on:

 1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt.
 2. Tarkastaa kokousedustajien valtakirjat.
 3. Käsitellä ja vahvistaa Liiton hallituksen laatima toimintakertomus.
 4. Vahvistaa tilikertomus sekä toiminnantarkastajien lausunto.
 5. Päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille.
 6. Päättää Liiton jäsenmaksun suuruudesta.
 7. Päättää toimihenkilöiden kulukorvauksista.
 8. Vahvistaa talousarvio kuluvaa vuotta varten.
 9. Vahvistaa toimintasuunnitelma alkavaa toimikautta varten.
10. Valita Liiton puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
11. Valita yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa.
12. Hyväksyä seuraavan vuoden liittopäivien pitopaikka.
13. Keskustella ja päättää kokoukselle esitetyistä asioista.
14. Liittokokous voi asettaa toimintajaostoja työnsä helpottamiseksi

 

12 §

Esitykset liittokokoukselle

Esitykset ja aloitteet varsinaiselle liittokokoukselle on toimitettava kirjallisesti Liiton hallitukselle 30 päivää ennen varsinaista liittokokousta. Merkittävät, kiireelliset asiat voidaan kuitenkin kokouksen suostumuksella esittää liittokokouksessakin, ottaen huomioon yhdistyslain 23 §:n määräykset.

 

13 §

Liittopäivät

Liittopäivät pidetään vuosittain touko – kesäkuun aikana Liiton hallituksen määräämässä paikassa. Liittopäivien tarkoitus on toimia jäsenistön virkistystilaisuutena. Liiton hallituksen on lähetettävä jäsenosastoille kutsu sähköpostitse tai Liiton kotisivuilla tai kirjeitse14 päivää ennen liittopäivien alkamista. Liittopäiville osallistumisoikeus on jokaisella Liiton jäsenyhdistyksen jäsenellä.

 

14 §

Liiton hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu varsinaisen liittokokouksen valitsema hallituksen puheenjohtaja, joka toimii myös Liiton puheenjohtajana ja vähintään kuusi, enintään kaksikymmentä jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan ja jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista ensimmäisenä vuotena arvan kautta eroaa puolet. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  Liiton hallituksen kutsuu koolle Liiton puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

 

15 §

Hallituksen tehtävänä on:

1. huolehtia liittokokousten päätösten toimeenpanemisesta, sekä johtaa Liiton toimintaa 

2. edustaa Liittoa

3. vastata Liiton taloudesta ja omaisuudesta

4. ylläpitää Liiton jäsenluetteloa 

5. kutsua liittokokous koolle 

6. laatia kertomus Liiton toiminnasta ja taloudenpidosta varsinaista liittokokousta varten 

7. laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio alkavaa toimintakautta varten esitettäväksi varsinaiselle liittokokoukselle.

 

16 §

Liiton nimenkirjoittajat

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

17 §

Liiton toiminta- ja tilikausi

Liiton toimintakausi on liittokokousten välinen aika ja tilikausi kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen liittokokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen liittokokousta hallitukselle. 

                                                                                             

18 §

Liiton purkaminen ja varojen sijoittaminen

Liitto voidaan purkaa vain liittokokouksessa, jos 3/4 annetuista äänistä purkamista kannattaa. Liiton purkamisen yhteydessä jäljelle jääneet varat jaetaan liiton jäsenosastoille jäsenmäärän suhteessa.

 

19 §

Liiton sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa varsinaisessa liittokokouksessa, jos vähintään 3/4 äänistä kannattaa muutosta. 

                                                                                                 

rekisteröity 14.12.2012

 

 

 VR ELÄKELÄISTEN LIITTO ry:n

OSASTON SÄÄNNÖT

 

 

Osaston Nimi

Yhdistyksen nimi on VR Eläkeläisten Liitto ry:n Helsingin osasto ry. Osaston kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä VR Eläkeläisten Liitto ry:tä kutsutaan Liitoksi ja VR Eläkeläisten Liitto ry:n osastoa, osastoksi.

 

Osaston tarkoitus

Osaston tarkoituksena on VR Eläkeläisten Liiton osastona toimia edunvalvojana jäsenten sosiaalisen yhdenmukaisuuden toteuttamiseksi, luoda edellytyksiä sosiaaliseen kanssakäymiseen, itsensä kehittämiseen ja monimuotoiseen kulttuuri- ja harrastustoimintaan, sekä mihinkään puolueisiin nojaamatta toimia eläkeläisten yhteiskunnallisen arvon kohottamiseksi.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto

– tekee esityksiä ja aloitteita, sekä antaa lausuntoja edustamiensa asioiden
   eteenpäin viemiseksi
– pitää yhteyttä päätöksentekijöihin, sekä eläkeläisjärjestöihin, laitoksiin ja
   niitä edustaviin henkilöihin
– toiminnallaan edistää eläkkeellä olevien järjestäytymistä osaston jäseneksi
– luo uusia toimintamuotoja ja ylläpitää vanhoja hyviä harrastuksia
– järjestää keskustelutilaisuuksia ja juhlia

 

Omaisuus ja varainhankinta

Osasto voi omistaa osuuksia, osakkeita ja muita arvopapereita, hallita ja omistaa kiinteistöjä, harjoittaa ravitsemustoimintaa järjestämissään tilaisuuksissa sekä harjoittaa sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, sekä toimeenpanna arpajaisia ja varojen keräyksiä. Tarvittaessa osasto hankkii toiminnalleen tarvittavat luvat.

 

Jäsenyys

Osaston varsinaiseksi jäseneksi osaston hallitus voi hyväksyä jokaisen VR-Yhtymä Oy:n ja sen tytäryhtiöiden ja Ratahallintokeskuksen palveluksessa olleen henkilön, sekä hänen aviopuolisonsa, leskensä tai avopuolisonsa.  Osaston kannattavaksi jäseneksi voi liittyä osaston hallituksen hyväksymä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy osaston tarkoituksen ja säännöt. Kannattavalla jäsenellä on osaston kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Osaston vuosikokous määrää varsinaisten jäsenten ja kannatusjäsenten vuosittaisen jäsenmaksun. Jäsenyys alkaa hyväksymispäivästä. Jäsenen joka haluaa erota osastosta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallituksen puheenjohtajalle, hallitukselle tai ilmoittamalla erosta osaston kokouksessa, merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole suorittanut jäsenmaksujaan, tai rikkoo sääntöjä tai hyviä tapoja. Osaston kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi osaston tarkoitusperien edistämiseksi erityisen ansioituneita jäseniä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

 

Osaston kokoukset

Osaston vuosikokous pidetään helmikuussa. Muita kokouksia pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa, tai milloin niitä on yhdistyslain mukaan pidettävä. Osaston kokouksen kutsuu koolle osaston hallitus yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, vuosikokouksen 14 päivää ja ylimääräiset kokoukset 4 päivää ennen kokousta. Osaston kokouksissa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Osaston kokouksissa varsinaisella jäsenellä on äänioikeus ja yksi ääni, muilla jäsenillä on läsnäolo-ja puheoikeus. Osaston kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muillekin kokouksessa oleville henkilöille.

 

Osaston hallitus

Osaston asioita hoitaa osaston hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema osaston puheenjohtaja ja vähintään kaksi, enintään kymmenen varsinaista jäsentä ja 1 – 3 varajäsentä. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja varsinaiset jäsenet, joista ensimmäisenä vuonna eroaa arvan kautta puolet, kahdeksi vuodeksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä puolet jäsenistä on läsnä.  Hallituksen tulee hoitaa huolellisesti toimintaa ja taloudenpitoa, josta hallitus on yhteisvastuullinen. Osaston hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana.

 

 Hallituksen tehtävänä on

- hoitaa osaston juoksevia asioita

- edustaa osastoa

- vastata osaston omaisuudesta

- kantaa jäsenmaksut ja toimittaa liitolle kuuluva osa

- pitää jäsenluetteloa, sekä toimittaa vuosittain tieto osaston jäsenmäärästä Liiton käytettäväksi

- laatia vuosikokoukselle toimintasuunnitelma, talousarvio sekä toimintakertomus, tilipäätös ja taseet

- valmistella asiat osaston kokouksiin

- kutsua koolle osaston kokoukset

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                               

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

– valitaan kokoukselle tarvittavat toimihenkilöt
– käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus
– käsitellään hallituksen laatima tilikertomus ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto
– vahvistetaan toimintakertomus ja tilinpäätös
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
– hyväksytään toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
– päätetään jäsenmaksun suuruudesta
– päätetään toimihenkilöiden kulukorvauksista
– hyväksytään talousarvio
– valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi
– valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja heille varajäsenet
– valitaan henkilöt osaston edustustehtäviin
– valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
– muut kokoukselle kuuluvat asiat

 

10§

Nimenkirjoittajat

Osaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

11§

Toiminta- ja tilikausi

Osaston toimintakausi on vuosikokouksien välinen aika ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 

12§

Osaston purkaminen

Osasto voidaan purkaa tätä varten koolle kutsutussa kokouksessa. Osaston purkamiseen tarvitaan 3/4 annetuista äänistä. Osaston purkautuessa jäljelle jääneet varat luovutetaan VR Eläkeläisten Liitto ry:n käyttöön.

 

13§

Sääntömuutokset

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vuosikokouksessa tai muussa kokouksessa, joka on tätä asiaa varten koolle kutsuttu. Päätökseen vaaditaan 3/4 annetuista äänistä ja Liiton hallituksen hyväksyntä.

 

14§

Jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.     

 

rekisteröity 6.2.2013